Reglement visvijver

Overtredingen van de volgende artikelen wordt na waarschuwing zonder beroep gestraft met tijdelijk royement.

ARTIKEL 1
Het is verboden te vissen in het water van H.S.V ‘’De Overdrijvers’’ uit luyksgestel zonder vergunning, behalve voor leden en dagkaart houders ,nacht vissen mag het gehele jaar, met uitzondering van nummers tijdens wedstrijden . Jeugdleden en dagkaarthouders mogen niet nacht vissen.

ARTIKEL 2
Er mag gevist worden met 2 hengels.

ARTIKEL 3
De lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk. Men is verplicht aan het bestuur, Politie en door het bestuur aangestelde personen op verzoek zijn bewijs van lidmaatschap te tonen.

ARTIKEL 4

Vispassen worden rechtstreeks via Sportvisserij Nederland thuis gestuurd, voor lidmaatschap zie kopje: de Vereniging/lidmaatschap.


ARTIKEL 5
Een lid mag de volgende vissoorten meenemen. snoek ,Snoekbaars ,en baars wel de wettelijke maten aan houden. Alle andere vissoorten moeten direct worden teruggezet in het water. Het bestuur is bevoegd hierin wijzigingen in aan te brengen. Overtredingen hier van kan leiden tot royement van de vereniging.


ARTIKEL 6
Het is verboden een leefnet te gebruiken (met uitzondering van wedstrijden).

ARTIKEL 7
Het bestuur of controleur heeft het recht te onderzoeken of men in het leefnet ondermaatse vis, verboden visvoer of vistuig dat verboden is, of daarmee gelijk te stellen voorwerpen voor handen heeft.

ARTIKEL 8
Het is verboden te vissen met, verse vase, gekleurde maden en gekleurd voer. Vissen met kunstaas en een dood visje is alleen toegestaan voor leden (dus geen dagkaart houders). Er mag met RUBY VER gevist worden.

ARTIKEL 9
Voor een concours mag met toestemming van het bestuur gevist worden tot uiterlijk 5 uur voor aanvang van het concours.

ARTIKEL 10
Voor seniorleden is het vissen op roofvis toegestaan met twee zogenaamde ‘’speciale’’hengels. Wel dient men de gesloten tijden en andere wettelijke bepalingen ( zoals minimum maten van de vis ) na te leven. Kunstaas is toegestaan.

ARTIKEL 11
Jeugdleden en niet leden mogen niet vissen met een speciale hengel. ( Be aast met kunstaas, dood visje of stukje vis).

ARTIKEL 12
Dagkaarthouders mogen met twee gewone hengels vissen.

ARTIKEL 13
Karpervissers mogen maximaal 500 gram boilies per dag gebruiken. Geen voerplekken aanleggen met mais en / of peulvruchten. Verder is het verboden om een voeder boot te gebruiken. Het is ten strengste verboden te vissen of te voeren met harde ongekookte mais of peulvruchten. Alleen vissen met potten zachte mais of peulvruchten uit de winkel. Iedere visser wordt geacht recht uit te vissen, en niet verder dan het midden van de vijver. Tenten die gebruikt worden voor nachtvissen moeten voor 10.00 uur opgeruimd zijn en mogen niet blijven staan.

ARTIKEL 14
Elk lid is verplicht te zorgen, dat de goede orde aan de visvijver niet wordt verstoord. Tevens is het verboden te graven of op andere wijze oevers, taluds of beplanting te beschadigen.

ARTIKEL 15
Het is verboden te zwemmen of te schaatsen. Het is verboden zich in kennelijke staat van dronkenschap aan de vijver of oevers te bevinden.

ARTIKEL 16
Vissers die twee hengels gebruiken mogen maar op een vis stek vissen.

ARTIKEL 17
Zowel alle bepalingen in het huishoudelijk reglement als ook alle bijgevoegde punten zijn tevens van toepassing op die personen welke door dagkaarten in de gelegenheid gesteld worden op de vijver van HSV de ‘’Overdrijvers’’ te vissen.

ARTIKEL 18
Ieder lid is verplicht, indien mogelijk met getuigen, overtredingen kenbaar te maken. Ingevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Voor diefstal, schade of ongevallen kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 19
Nachtvissen mag het gehele jaar, behalve voor leden jonger dan 14 jaar. Als er een wedstrijd is moeten de aangegeven nummers 's morgens voor 7 uur verlaten zijn. Verder zijn voeder boten verboden.